04 Kapasitetsberegning


Ved beregning av kapasiteten til en varmepumpe som skal pumpe ut varme i fra et kjøle eller et fryselager så må vi ta utgangspunkt i at det hele tiden vil skje et "innsig" av varme fra omgivelsene. Dette innsiget vil skje gjennom vegger, tak, gulv og ikke minst gjennom en lasteport som kanskje vil være åpen gjenom deler av døgnet. Kjølerrommet vil også kunne tilføres varme fra varmeelementer eller lyskilder som er i rommet, og fra varer som lastes inn i rommet.  Varmepumpen må ha kapasitet til  transportere ut en varmemengde som er lik summen av alle de varmemengdene som "beveger seg" inn i rommet. Det må også dimensjneres ut i fra en viss overkapasitet slik at varmepumpen også har tilstrekkelig kapasitet på de varmeste dagene.

Dette vil være viktige faktorer for å kunne beregne den nødvendige kapasiteten tilen varmepumpe:

  • Temperatur inne i kjøle eller fryselagret.
  • Temperatur utenfor kjøle eller fryselagret.
  • Isolasjon i vegger, gulv og tak.
  • Hvor ofte og hvor lenge lasteporten er åpen.
  • Mengden av varer som føres inn i rommet.
  • I et kjølerom: Eventuell modningsvarme fra frukt og grønnsaker.

Ċ
Arne Gylseth,
14. jun. 2015, 02:24
Comments